O nás

Spoločnosti MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 724 530, so 100% účasťou štátu, bol v Júli 2015 udelený štatút významnej investície na stavbu:

"VYBUDOVANIE
STRATEGICKÉHO PARKU"

ktorej cieľom je zabezpečiť prípravu územia a výstavbu vo verejnom záujme.Pozemky na realizáciu významnej investície sa nachádzajú v katastrálnych územiach: Mlynárce, Zobor, Lužianky, Zbehy, Čakajovce a budú vykupované v cenách určených na základe znaleckých posudkov v sumách 15,10€ a 17,21€ za m2.